Créer un site internet

Cilveli Sohbet Chat Odaları

Cilveli Sohbet Chat Odaları

Home

?nternetteki Kaliteli Sohbet Siteleri 

Sohbet siteleri olmadan internet dünyas?n?n çok eksik kald???n? söyleyebiliriz. Bu siteler sayesinde insanlar, günlük?n ko?u?turmacas?ndan s?yr?larak birkaç saatli?ine dahi olsa nefes alma f?rsat? elde ederler. Sohbet sitelerinin say?s? bir hayli fazlad?r. Ancak, sohbet sitesi, kaliteli ve güvenilir de?ildir. Bu ba?lamda, sohbet sitesi tercih eden seçici olmal?s?n?z. Bu saat, internetteki en kaliteli sohbet siteleri denilince akla ilk gelen isimlerden olan olan olan Cilveli.net'u kullanmal?s?n?z. 

Cilveli.net; Türkiye'nin 81 ilinden insanlarla sohbet etmenize olanak tan?maktad?r. Sitemizin hem masaüstü hem de mobil versiyonlar? bulunmaktad?r. Mobil uygulama olarak Play Store veya App Store'dan indirmeniz mümkündür. Sonuç olarak, sitemiz sayesinde hiçbir sorun ya?amadan diledi?iniz ki?iyle e?lenceli bir ?ekilde sohbet etme ?ans?na kavu?abilirsiniz. 

Cilveli.net'de Sohbet Ba?latma Yöntemleri 

Sohbet siteleri aras?nda bizleri tercih ettikten sonra nas?l sohbet edece?iniz ve tan?mad???n?z insanlarla nas?l sohbet ba?lataca??n?z konusunda birtak?m tavsiyelere ihtiyac?n?z olabilir. Gelin, biraz bunlardan bahsedelim!

Sitemizdeki en az sizin kadar de?erli olan kullan?c?larla sohbet ederken günlük olaylardan bahsederek sohbet ba?latabilirsiniz. Örne?in, "helikopter kazas?n? duydun mu, çok korkunç!" cümleleriyle sohbete ba?layabilirsiniz. Çünkü, ayn? ülkede ya??yorsan?z hemen hemen herkesin güncel olaylara ilgisi bulunmaktad?r. Bahsetti?iniz güncel olay hakk?nda kar??n?zdaki insan?n da bilgisi olacakt?r. Bunun yan? s?ra, sitemizde uzun süredir sohbet etti?iniz bir kullan?c?yla konu?uyorsan?z önceki sohbet geçmi?inizden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, sohbet edilecek yeni konular buldu?unuz gibi kar??n?zdaki ki?iye de?er verdi?inizi göstermi? olursunuz. 

Sohbet ba?latmak ad?na zaman cevaplamas? kolay olan sorular sorman?z gerekmektedir. Örne?in, "cumartesi günü ne yap?yorsun" sorusu s?k?c? ve cevaplanmas? zor bir sorudur. Etkili bir muhabbet geli?tirmek için yanl?? bir soru olacakt?r. Ancak, "havalar sence çok so?uk de?il mi" ya da "s?navlar ba?l?yormu?" tarz?ndaki sorularla çok daha e?lenceli ve aktif bir sohbet gerçekle?tirmi? olursunuz. Unutmay?n, bu ipucu sorular, her zaman daha ak?c? ve rahat bir sohbet gerçekle?tirmenize sebep olacakt?r. 

Tüm bu taktikleri uygulamak ad?na sizleri vakit kaybetmeden Cilveli.net'a tedarik edecek. Sitemizde arad???n?z her ?eyi eksiksiz olarak bulun. 

Cilveli Chat Sohbet